Aktuální podklady pro RURÚ

Kartogramy

Označení Název Formát Velikost (MB) Datum
Horninové prostředí a geologie
P.1.a Poddolovaná území a stará důlní díla PDF 3,4 5/2015
P.1.b Dobývací prostory těžené a netěžené PDF 3,6 5/2015
P.1.c Chráněná ložisková území PDF 3,5 5/2015
P.1.d Ložiska nerostných surovin PDF 2,1 5/2015
P.1.e Sesuvná území PDF 3,4 5/2015
Vodní režim
P.2.a Podíl vodních ploch PDF 3,9 5/2015
P.2.b Vodní nádrže PDF 4,1 5/2015
P.2.c CHOPAV + hydrologické členění povodí PDF 3,9 5/2015
P.2.d Ochranná pásma vodních zdrojů a přírodních léčivých pramenů PDF 3,7 5/2015
P.2.e Vodní zdroje, technologické objekty zásobování vodou PDF 3,7 5/2015
P.2.f Záplavová území PDF 4,5 5/2015
P.2.g Území zvláštní povodně pod vodním dílem PDF

4,1

5/2015
P.2.h Zranitelné oblasti PDF 3,4 5/2015
P.2.i Útvary podzemních vod PDF 3,2 5/2015
P.2.k Lokality pro akumulaci povrchových vod PDF 3,5 5/2015
P.2.l Mapy povodňového ohrožení - koncept PDF 4,5 5/2015
Hygiena životního prostředí
P.3.a Staré ekologické zátěže a kontaminované plochy PDF 3,4 5/2015
P.3.b Oblasti zhoršené kvality ovzduší PDF 3,3 5/2015
P.3.c Jaderná zařízení, vnější zóny havarijního plánování PDF 3,5 5/2015
P.3.d Oblasti s výskytem radonu PDF 3,5 5/2015
P.3.e Znečištění vod podle celkové jakosti PDF 3,9 5/2015
P.3.f Skládky, odkaliště a spalovny PDF 3,6 5/2015
P.3.g Produktovod a objekty s nebezpečnými látkami PDF 3,6 5/2015
P.3.h-1 Zdroje emisí - tuhé látky PDF 3,4 5/2015
P.3.h-2 Zdroje emisí - SO2 PDF 3,3 5/2015
P.3.h-3 Zdroje emisí - NOx PDF 3,3 5/2015
P.3.h-4 Zdroje emisí - CO PDF 3,3 5/2015
P.3.h-5 Zdroje emisí - VOC PDF 3,2 5/2015
P.3.h-6 Zdroje emisí - NH3 PDF 3,3 5/2015
P.3.i Liniové zdroje emisí PDF 4,7 5/2015
P.3.j Brownfields PDF 3,5 5/2015
Ochrana přírody a krajiny
P.4.a Národní park, Chráněné krajinné oblasti PDF 3,2 5/2015
P.4.b Přírodní parky PDF 3,2 5/2015
P.4.c Maloplošná zvláště chráněná území PDF 3,1 5/2015
P.4.d Lokality NATURA 2000 PDF 3,2 5/2015
P.4.e Lokality výskytu zvláště chráněných druhů PDF 2,6 5/2015
P.4.f Územní systém ekologické stability (ÚSES) PDF 4,3 5/2015
P.4.g Biosférické rezervace a plochy Ramsarské úmluvy PDF 3,6 5/2015
P.4.h Klimatické regiony PDF 3,1 5/2015
P.4.i Bioregiony, biochory PDF 4,2 5/2015
P.4.j Významné krajinné prvky - registrované PDF 3,7 5/2015
P.4.k Koeficient ekologické stability (KES) PDF 4,2 5/2015
P.4.l Krajinný ráz PDF 3,7 5/2015
P.4.m Krajinné typy PDF 2,9 5/2015
ZPF a PUPFL
P.5.a Podíl tříd ochrany ZPF z výměry katastru PDF 6,3 5/2015
P.5.b Podíl zemědělského půdního fondu na výměře katastru PDF 3,7 5/2015
P.5.c Ekologické hospodaření + méně příznivé oblasti PDF 7,9 5/2015
P.5.d Podíl lesních ploch PDF 3,8 5/2015
P.5.e Kategorizace lesů PDF 4,3 5/2015
P.5.f Přírodní lesní oblasti PDF 3,0 5/2015
P.5.g Stupeň přirozenosti lesních porostů PDF 3,6 5/2015
P.5.h Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí PDF 3,2 5/2015
Veřejná dopravní a technická infrastruktura
E.6.a Stav silniční sítě PDF 3,1 5/2015
E.6.b Stav železniční sítě PDF 2,6 5/2015
E.6.c Letiště, plochy pro vzlety a přistání, heliporty PDF 2,6 5/2015
E.6.d Vodní cesta PDF 3,9 5/2015
E.6.e Hraniční přechody PDF 2,6 5/2015
E.6.f Podíl obyvatel zásobovaných plynem PDF 4,1 5/2015
E.6.g Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou PDF 3,9 5/2015
E.6.h Podíl obyvatel napojených na kanalizaci PDF 4,0 5/2015
E.6.i Plynovody PDF 4,1 5/2015
E.6.j Elektrizační síť PDF 3,2 5/2015
E.6.k Vodovodní síť PDF 4,2 5/2015
E.6.l Kanalizační síť PDF 5,7 5/2015
E.6.m Čistírny odpadních vod PDF 5,4 5/2015
E.6.n Roční průměrné intenzity dopravy PDF 3,3 5/2015
E.6.o Páteřní dopravní silniční síť PDF 2,6 5/2015
Hospodářské podmínky
E.7.a Ekonomicky aktivní osoby PDF 2,2 5/2015
E.7.b Ekonomicky aktivní osoby - zaměstnaní/nezaměstnaní PDF 2,7 5/2015
E.7.c Míra nezaměstnanosti PDF 3,5 5/2015
E.7.d Podíl zastavěných a ostatních ploch PDF 3,8 5/2015
E.7.e Vyjížďka za prací nebo do škol PDF 4,9 5/2015
E.7.f Dojížďka za prací nebo do škol PDF 2,1 5/2015
E.7.g Pracovištní centra PDF 3,9 5/2015
E.7.h Školy a vyjížďka do škol PDF 2,5 5/2015
Sociodemografické podmínky
S.8.a Administrativní členění kraje PDF 3,9 5/2015
S.8.b-1 Sídelní struktura - centra sídelní struktury PDF 2,3 5/2015
S.8.b-2 Sídelní struktura - správní obce PDF 2,3 5/2015
S.8.b-3 Sídelní struktura - pracovní centra PDF 2,3 5/2015
S.8.b-4 Sídelní struktura - obce s občanským vybavením PDF 2,5 5/2015
S.8.b-5 Sídelní struktura - vyhodnocení dle metodiky Jčk PDF 2,9 5/2015
S.8.c Hustota obyvatel na km2 PDF 3,5 5/2015
S.8.d Demografický vývoj PDF 2,4 5/2015
S.8.e-1 Přírůstek - přirozený PDF 2 5/2015
S.8.e-2 Přírůstek - celkový PDF 3,6 5/2015
S.8.f Saldo migrace obyvatel PDF 3,5 5/2015
S.8.g Podíl počtu obyvatel do 14 let věku PDF 3,6 5/2015
S.8.h Podíl počtu obyvatel nad 65 let věku PDF 3,9 5/2015
S.8.i-1 Struktura vzdělanosti - nejvýše základní vzdělání PDF 3,6 5/2015
S.8.i-2 Struktura vzdělanosti - vysokoškolské vzdělání PDF 3,6 5/2015
S.8.j Plochy vojenských újezdů a plochy vojenských zájmů PDF 3,4 5/2015
S.8.k Sebevraždy PDF 3,3 5/2015
S.8.l Náboženské vyznání PDF 3,7 5/2015
S.8.m Národnostní menšiny PDF 3,4 5/2015
S.8.n Potraty PDF 3,6 5/2015
S.8.o Děti narozené mimo manželství PDF 3,6 5/2015
S.8.p Průměrná měsíční mzda PDF 3,4 5/2015
S.8.q Hrubý domácí produkt PDF 0,9 5/2015
S.8.r Výbory pro nádrodnostní menšiny PDF 3,4 5/2015
S.8.s Sociálně vyloučené romské lokality PDF 3,8 5/2015
S.8.t Stabilita pobytu obyvatelstva PDF 3,6 5/2015
Bydlení
S.9.a Dokončené byty PDF 3,6 5/2015
S.9.b Dokončené rodinné domy PDF 3,6 5/2015
S.9.c Dokončené bytové domy PDF 3,8 5/2015
S.9.d Obydlené byty PDF 3,8 5/2015
S.9.e Neobydlené byty PDF 3,5 5/2015
S.9.f Nájemné - regulované a místně obvyklé PDF 3,8 5/2015
S.9.g Základní údaje o bytových domácnostech PDF 3,7 5/2015
Rekreace
S.10.a Obecný cestovní ruch PDF 3,7 5/2015
S.10.b - 1 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - hotely PDF 3,7 5/2015
S.10.b - 2 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - penziony PDF 3,7 5/2015
S.10.b - 3 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - ubytovny PDF 3,8 5/2015
S.10.b - 4 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - kempy PDF 3,8 5/2015
S.10.b - 5 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - ostatní zařízení PDF 3,8 5/2015
S.10.c Neobydlené byty sloužící k rekreaci PDF 3,6 5/2015
S.10.d Lázeňská místa - léčebny PDF 3,5 5/2015
S.10.e Cyklotrasy PDF 4,5 5/2015
S.10.f Lanové dráhy, lyžařské vleky PDF 2,0 5/2015
S.10.g Rekreační oblasti letního cestovního ruchu PDF 4,7 5/2015
S.10.h Rekreační oblasti zimního cestovního ruchu PDF 4,1 5/2015
S.10.i Rekreační oblasti celoročního cestovního ruchu PDF 4,0 5/2015
S.10.j Rekreace u vody a vodní turistika PDF 3,5 5/2015
S.10.k Golfová hřiště a minigolf PDF 3,3 5/2015
S.10.l Hipostezky PDF 4,0 5/2015
Ochrana ostatních hodnot v území
O.11.a Městské a vesnické památkové zóny PDF 2,3 5/2015
O.11.b Krajinné památkové zóny PDF 3,3 5/2015
O.11.c Městské a vesnické památkové rezervace PDF 3,6 5/2015
O.11.d Památková péče (APR, SKD, NKP) PDF 3,6 5/2015
O.11.e Území s archeologickými nálezy PDF 2,5 5/2015
O.11.f Válečné hroby a pietní místa PDF 3,6 5/2015
V.kr.2015 Vyhodnocení vyváženosti v ÚAP kraje pro rok 2015 PDF 6,7 5/2015

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám