1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dne 18. 12. 2014 a účinnosti nabyla dne 6. 1. 2015.

UPOZORNĚNÍ

Dne 18. 9. 2017 nabyl účinnosti rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně o zrušení plochy D 86 – Silniční napojení Klápy a nadregionálního biokoridoru NRBK 174 Vltavská niva – Dívčí kámen, které byly navrženy v 1. aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje.

ROZSUDEK

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Návrh PDF 2,1
Odůvodnění PDF 11,1
Srovnávací text PDF 3,6
Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 18. 12. 2014 PDF 1,0

Grafická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres uspořádání kraje 1 : 100 000 1 PDF 19,5
2 PDF 18,7
Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES 1 : 100 000 1 PDF 33,5
2 PDF 35,2
Výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury 1 : 100 000 1 PDF 24,6
2 PDF 24,7
Výkres územního systému ekologické stability 1 : 100 000 1 PDF 38,2
2 PDF 40,1
Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 1 : 100 000 1 PDF 78,7
2 PDF 66,4
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 100 000 1 PDF 40,8
2 PDF 44,5
Výkres oblastí, ploch a koridorů - uloženo prověření změn nebo pořízení regulačního plánu 1 : 100 000 1 PDF 15,8
2 PDF 16,8
Koordinační výkres 1 : 100 000 1 PDF 54,6
2 PDF 54,5
Výkres širších vztahů 1 : 100 000 1 PDF 3,6

Stanoviska a dohody

Název Formát Velikost (MB)
Stanoviska a dohody k 1. aktualizaci ZÚR ZIP 127,6

Vyhodnocení vlivů 1. aktualizace ZÚR JčK na životní prostředí a na lokality soustavy NATURA 2000

Název Formát Velikost (MB)
Natura 2000 PDF 2,0
SEA PDF 1,0
SEA - přílohy ZIP 3,5

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám