2. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

Při zpracování 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uplatnilo k záměrům Ee36 vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice a Ee37 vedení ZVN 400 kV Kočín – Dasný nesouhlasné stanovisko Ministerstvo kultury. To nesouhlasilo s navrhovanou trasou těchto vedení přes vymezenou krajinnou památkovou zónu Libějovicko – Lomecko. Ministerstvo průmyslu a obchodu na vedení trasy přes tuto památkovou zónu i nadále trvá. Vzniklý rozpor byl proto předložen k vyřešení Ministerstvu pro místní rozvoj. Dosud o tomto rozporu nebylo rozhodnuto.

S ohledem na potřebu vydat 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje bylo dohodnuto se zástupci obou výše uvedených ministerstev o vypuštění těchto záměrů z 1. aktualizace ZUR. Zastupitelstvo Jihočeského kraje proto dne 24. 4. 2014 svým usnesením č. 133/2014 ZK-10 souhlasilo s vyčleněním záměrů Ee36 vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice a Ee37 vedení ZVN 400 kV Kočín – Dasný do souběžně probíhající samostatné aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (aktualizace č. 2) a rozhodlo o rozdělení 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na dvě na sobě nezávislé aktualizace.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dne 17. 12. 2015.

2. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne 6. 1. 2016.

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Návrh PDF 1,3

Grafická část

Název Formát Velikost (MB)
Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES PDF 13,4
Výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury PDF 13,4
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PDF 13,4
Koordinační výkres PDF 9,0
Výkres širších vztahů PDF 6,4

V rámci vyhodnocení vlivů 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí bylo provedeno i vyhodnocení záměru koridorů Ee36 vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice a Ee37 vedení ZVN 400 kV Kočín – Dasný. Z tohoto důvodu je níže zveřejněno vyhodnocení vlivů 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona.

Název Formát Velikost (MB)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území PDF 2,6
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona PDF 1,1
Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 PDF 1,1

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám