3. aktualizace ÚAP Jihočeského kraje (2015)

3. úplná aktualizace územně analytických podkladů Jihočeského kraje, včetně rozboru udržitelného rozvoje území byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje projednána dne 25. června 2015 pod usnesením č. 205/2015/ZK-17.

Dokumentace 3. úplné aktualizace:

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Podklady pro RURÚ  PDF 25,9
Rozbor udržitelného rozvoje území  PDF 12,9
Doklad o projednání PDF 0,9

Grafická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres hodnot 1 : 100 000 1 PDF 21,6
2 PDF 15,4
Výkres limitů 1 : 100 000 1 PDF 14,5
2 PDF 15,6
Výkres záměrů 1 : 100 000 1 PDF 9,6
2 PDF 9,8
Problémový výkres 1 : 100 000 1 PDF 31,6
2 PDF 7,9

Kartogramy

Označení Název Formát Velikost (MB) Datum
Horninové prostředí a geologie
P.1.a Poddolovaná území a stará důlní díla PDF 3,4 5/2015
P.1.b Dobývací prostory těžené a netěžené PDF 3,6 5/2015
P.1.c Chráněná ložisková území PDF 3,5 5/2015
P.1.d Ložiska nerostných surovin PDF 2,1 5/2015
P.1.e Sesuvná území PDF 3,4 5/2015
Vodní režim
P.2.a Podíl vodních ploch PDF 3,9 5/2015
P.2.b Vodní nádrže PDF 4,1 5/2015
P.2.c CHOPAV + hydrologické členění povodí PDF 3,9 5/2015
P.2.d Ochranná pásma vodních zdrojů a přírodních léčivých pramenů PDF 3,7 5/2015
P.2.e Vodní zdroje, technologické objekty zásobování vodou PDF 3,7 5/2015
P.2.f Záplavová území PDF 4,5 5/2015
P.2.g Území zvláštní povodně pod vodním dílem PDF

4,1

5/2015
P.2.h Zranitelné oblasti PDF 3,4 5/2015
P.2.i Útvary podzemních vod PDF 3,2 5/2015
P.2.k Lokality pro akumulaci povrchových vod PDF 3,5 5/2015
P.2.l Mapy povodňového ohrožení - koncept PDF 4,5 5/2015
Hygiena životního prostředí
P.3.a Staré ekologické zátěže a kontaminované plochy PDF 3,4 5/2015
P.3.b Oblasti zhoršené kvality ovzduší PDF 3,3 5/2015
P.3.c Jaderná zařízení, vnější zóny havarijního plánování PDF 3,5 5/2015
P.3.d Oblasti s výskytem radonu PDF 3,5 5/2015
P.3.e Znečištění vod podle celkové jakosti PDF 3,9 5/2015
P.3.f Skládky, odkaliště a spalovny PDF 3,6 5/2015
P.3.g Produktovod a objekty s nebezpečnými látkami PDF 3,6 5/2015
P.3.h-1 Zdroje emisí - tuhé látky PDF 3,4 5/2015
P.3.h-2 Zdroje emisí - SO2 PDF 3,3 5/2015
P.3.h-3 Zdroje emisí - NOx PDF 3,3 5/2015
P.3.h-4 Zdroje emisí - CO PDF 3,3 5/2015
P.3.h-5 Zdroje emisí - VOC PDF 3,2 5/2015
P.3.h-6 Zdroje emisí - NH3 PDF 3,3 5/2015
P.3.i Liniové zdroje emisí PDF 4,7 5/2015
P.3.j Brownfields PDF 3,5 5/2015
Ochrana přírody a krajiny
P.4.a Národní park, Chráněné krajinné oblasti PDF 3,2 5/2015
P.4.b Přírodní parky PDF 3,2 5/2015
P.4.c Maloplošná zvláště chráněná území PDF 3,1 5/2015
P.4.d Lokality NATURA 2000 PDF 3,2 5/2015
P.4.e Lokality výskytu zvláště chráněných druhů PDF 2,6 5/2015
P.4.f Územní systém ekologické stability (ÚSES) PDF 4,3 5/2015
P.4.g Biosférické rezervace a plochy Ramsarské úmluvy PDF 3,6 5/2015
P.4.h Klimatické regiony PDF 3,1 5/2015
P.4.i Bioregiony, biochory PDF 4,2 5/2015
P.4.j Významné krajinné prvky - registrované PDF 3,7 5/2015
P.4.k Koeficient ekologické stability (KES) PDF 4,2 5/2015
P.4.l Krajinný ráz PDF 3,7 5/2015
P.4.m Krajinné typy PDF 2,9 5/2015
ZPF a PUPFL
P.5.a Podíl tříd ochrany ZPF z výměry katastru PDF 6,3 5/2015
P.5.b Podíl zemědělského půdního fondu na výměře katastru PDF 3,7 5/2015
P.5.c Ekologické hospodaření + méně příznivé oblasti PDF 7,9 5/2015
P.5.d Podíl lesních ploch PDF 3,8 5/2015
P.5.e Kategorizace lesů PDF 4,3 5/2015
P.5.f Přírodní lesní oblasti PDF 3,0 5/2015
P.5.g Stupeň přirozenosti lesních porostů PDF 3,6 5/2015
P.5.h Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí PDF 3,2 5/2015
Veřejná dopravní a technická infrastruktura
E.6.a Stav silniční sítě PDF 3,1 5/2015
E.6.b Stav železniční sítě PDF 2,6 5/2015
E.6.c Letiště, plochy pro vzlety a přistání, heliporty PDF 2,6 5/2015
E.6.d Vodní cesta PDF 3,9 5/2015
E.6.e Hraniční přechody PDF 2,6 5/2015
E.6.f Podíl obyvatel zásobovaných plynem PDF 4,1 5/2015
E.6.g Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou PDF 3,9 5/2015
E.6.h Podíl obyvatel napojených na kanalizaci PDF 4,0 5/2015
E.6.i Plynovody PDF 4,1 5/2015
E.6.j Elektrizační síť PDF 3,2 5/2015
E.6.k Vodovodní síť PDF 4,2 5/2015
E.6.l Kanalizační síť PDF 5,7 5/2015
E.6.m Čistírny odpadních vod PDF 5,4 5/2015
E.6.n Roční průměrné intenzity dopravy PDF 3,3 5/2015
E.6.o Páteřní dopravní silniční síť PDF 2,6 5/2015
Hospodářské podmínky
E.7.a Ekonomicky aktivní osoby PDF 2,2 5/2015
E.7.b Ekonomicky aktivní osoby - zaměstnaní/nezaměstnaní PDF 2,7 5/2015
E.7.c Míra nezaměstnanosti PDF 3,5 5/2015
E.7.d Podíl zastavěných a ostatních ploch PDF 3,8 5/2015
E.7.e Vyjížďka za prací nebo do škol PDF 4,9 5/2015
E.7.f Dojížďka za prací nebo do škol PDF 2,1 5/2015
E.7.g Pracovištní centra PDF 3,9 5/2015
E.7.h Školy a vyjížďka do škol PDF 2,5 5/2015
Sociodemografické podmínky
S.8.a Administrativní členění kraje PDF 3,9 5/2015
S.8.b-1 Sídelní struktura - centra sídelní struktury PDF 2,3 5/2015
S.8.b-2 Sídelní struktura - správní obce PDF 2,3 5/2015
S.8.b-3 Sídelní struktura - pracovní centra PDF 2,3 5/2015
S.8.b-4 Sídelní struktura - obce s občanským vybavením PDF 2,5 5/2015
S.8.b-5 Sídelní struktura - vyhodnocení dle metodiky Jčk PDF 2,9 5/2015
S.8.c Hustota obyvatel na km2 PDF 3,5 5/2015
S.8.d Demografický vývoj PDF 2,4 5/2015
S.8.e-1 Přírůstek - přirozený PDF 2 5/2015
S.8.e-2 Přírůstek - celkový PDF 3,6 5/2015
S.8.f Saldo migrace obyvatel PDF 3,5 5/2015
S.8.g Podíl počtu obyvatel do 14 let věku PDF 3,6 5/2015
S.8.h Podíl počtu obyvatel nad 65 let věku PDF 3,9 5/2015
S.8.i-1 Struktura vzdělanosti - nejvýše základní vzdělání PDF 3,6 5/2015
S.8.i-2 Struktura vzdělanosti - vysokoškolské vzdělání PDF 3,6 5/2015
S.8.j Plochy vojenských újezdů a plochy vojenských zájmů PDF 3,4 5/2015
S.8.k Sebevraždy PDF 3,3 5/2015
S.8.l Náboženské vyznání PDF 3,7 5/2015
S.8.m Národnostní menšiny PDF 3,4 5/2015
S.8.n Potraty PDF 3,6 5/2015
S.8.o Děti narozené mimo manželství PDF 3,6 5/2015
S.8.p Průměrná měsíční mzda PDF 3,4 5/2015
S.8.q Hrubý domácí produkt PDF 0,9 5/2015
S.8.r Výbory pro nádrodnostní menšiny PDF 3,4 5/2015
S.8.s Sociálně vyloučené romské lokality PDF 3,8 5/2015
S.8.t Stabilita pobytu obyvatelstva PDF 3,6 5/2015
Bydlení
S.9.a Dokončené byty PDF 3,6 5/2015
S.9.b Dokončené rodinné domy PDF 3,6 5/2015
S.9.c Dokončené bytové domy PDF 3,8 5/2015
S.9.d Obydlené byty PDF 3,8 5/2015
S.9.e Neobydlené byty PDF 3,5 5/2015
S.9.f Nájemné - regulované a místně obvyklé PDF 3,8 5/2015
S.9.g Základní údaje o bytových domácnostech PDF 3,7 5/2015
Rekreace
S.10.a Obecný cestovní ruch PDF 3,7 5/2015
S.10.b - 1 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - hotely PDF 3,7 5/2015
S.10.b - 2 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - penziony PDF 3,7 5/2015
S.10.b - 3 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - ubytovny PDF 3,8 5/2015
S.10.b - 4 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - kempy PDF 3,8 5/2015
S.10.b - 5 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - ostatní zařízení PDF 3,8 5/2015
S.10.c Neobydlené byty sloužící k rekreaci PDF 3,6 5/2015
S.10.d Lázeňská místa - léčebny PDF 3,5 5/2015
S.10.e Cyklotrasy PDF 4,5 5/2015
S.10.f Lanové dráhy, lyžařské vleky PDF 2,0 5/2015
S.10.g Rekreační oblasti letního cestovního ruchu PDF 4,7 5/2015
S.10.h Rekreační oblasti zimního cestovního ruchu PDF 4,1 5/2015
S.10.i Rekreační oblasti celoročního cestovního ruchu PDF 4,0 5/2015
S.10.j Rekreace u vody a vodní turistika PDF 3,5 5/2015
S.10.k Golfová hřiště a minigolf PDF 3,3 5/2015
S.10.l Hipostezky PDF 4,0 5/2015
Ochrana ostatních hodnot v území
O.11.a Městské a vesnické památkové zóny PDF 2,3 5/2015
O.11.b Krajinné památkové zóny PDF 3,3 5/2015
O.11.c Městské a vesnické památkové rezervace PDF 3,6 5/2015
O.11.d Památková péče (APR, SKD, NKP) PDF 3,6 5/2015
O.11.e Území s archeologickými nálezy PDF 2,5 5/2015
O.11.f Válečné hroby a pietní místa PDF 3,6 5/2015
V.kr.2015 Vyhodnocení vyváženosti v ÚAP kraje pro rok 2015 PDF 6,7 5/2015

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám