4. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje

Pořízení a obsah této aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 345/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015. Důvodem pro pořízení této aktualizace je reakce na změny vyvolané změnou právních předpisů a schválení nových koncepčních dokumentů (zrušení kategorie rychlostních komunikací, změna hranic vojenského újezdu, vznik nové obce na území kraje, schválení nových krajských koncepcí apod.), dále reakce na schválenou 1. aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR a na nové podněty občanů a obcí.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla projednána a schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 22. září 2016 pod usnesením č. 404/2016/ZK-25.

4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

verze pro společné jednání a zveřejnění návrhu dle § 37 odst. 3 stavebního zákona

Název Formát Velikost (MB)
Výroková část PDF 2,8
Odůvodnění PDF 5,6
Srovnávací text PDF 3,6

1-1 Výkres uspořádání území kraje

1-2 Výkres uspořádání území kraje

PDF

PDF

43,8

38,6

2-1 Výkres ploch a koridorů, vč. ÚSES

2-2 Výkres ploch a koridorů, vč. ÚSES

PDF

PDF

30,1

18,6

3-1 Výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury

3-2 Výkres ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury

PDF

PDF

34,9

31,2

4-1 Výkres územního systému ekologické stability

4-2 Výkres územního systému ekologické stability

PDF

PDF

41,6

37,4

5-1 Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

5-2 Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

PDF

PDF

53,8

45,3

6-1 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

6-2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

PDF

PDF

34,8

31,1

7-1 Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu

7-2 Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu

PDF

 

PDF

42,5

 

38,6

8-1 Koordinančí výkres

8-2 Koordinančí výkres

PDF

PDF

25,3

23,5

9 Výkres širších vztahů

PDF

29,3

Vyhodnocení předpokládaných vlivů 4. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Název Formát Velikost (MB)
Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území PDF 3,8

Část A - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy SZ

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3

Příloha č. 4 Vliv na urbanistické struktury (sever)

Příloha č. 4 Vliv na urbanistické struktury (jih)

Příloha č. 4 Vliv na ZPF a PUPFL (jih)

Příloha č. 4 Vliv na ZPF a PUPFL (sever)

Příloha č. 4 Vliv na životní prostředí (jih)

Příloha č. 4 Vliv na životní prostředí (sever)

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

16,0

0,55

0,05

0,04

10,3

6,9

10,1

11,9

14,2

18,4

Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny PDF 2,5

 

Zpráva o uplatňování ze dne 22. září 2016

Název Formát Velikost (MB)
Zpráva o uplatňování za uplynulé období PDF 2,1

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám