LABEL

Projekt LABEL navazuje na projekt ELLA. Jde o mezinárodní projekt, který je zaměřen na optimalizace využívání území s ohledem na snižování rizika povodňových škod v povodí Labe. Jihočeský kraj je jedním z 20 partnerských regionů ze 4 evropských zemí, které jsou zapojeny do projektu LABEL. Základními prvky projektu jsou spolupráce orgánů územního plánování a vodohospodářů při managementu povodňových rizik, rozvoj strategií a opatření k přizpůsobení se riziku povodní a rozsáhlá strategie komunikace ke zvýšení povědomí o tomto problému. Společné nadnárodní aktivity mají eliminovat nesprávné vývojové kroky, podporovat dlouhodobou prevenci rizik a zlepšit management povodní.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje - Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa - Cíl 3 - Evropská územní spolupráce. Projekt LABEL (název vznikl ze spojení českého a německého jména řeky Labe) je realizován v letech 2009 – 2012 s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Interreg IVB). Celkový rozpočet projektu je 4,3 mil. Euro.

Motto projektu LABEL je „přizpůsobení se rizikům povodní v povodí Labe“.
Více informací o projektu LABEL můžete získat na www.label-eu.eu.

Aktivity projektu na území Jihočeského kraje

 1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí Protipovodňové opatření Rožmberk (projektová aktivita PA 4, výstup projektu 3.3.3, forma dokumentace pro územní řízení, v originále Planning and preparation of investments for pilot measure Rozmberk), v rámci této aktivity byla zpracována projektová dokumentace pro protipovodňová opatření na největším českém rybníku Rožmberk, zejména úprava bezpečnostního přelivu, podkladem byla Studie využití retenčních schopností rybníka Rožmberk pro transformaci povodňových průtoků v řece Lužnici, autor Vodní díla - TBD, a.s., zpracovaná mimo projekt LABEL. 
  Více informací můžete získat ZDE
 2. Územní studie Vltava v úseku Týn nad Vltavou - České Budějovice se stala nezbytným podkladem pro komponenty 4.2.1 s názvem „Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v Jižních Čechách“ a 4.5.2. s názvem „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“.  Analytická část ukázala potřebnost značných změn přilehlých břehových území v tomto úseku Vltavy. Navazující syntetická část již na základě jednání s obcemi navrhla velmi podrobně konkrétní lokality pro luxusní bydlení vč. marin, kotvišť, přístavišť, vývazišť, úvazišť, nové plochy pro rekreaci, podnikání, golfová hřiště, atd. ve vazbě na fenomén řeky a s využitím synergických efektů splavnění Vltavy pro vnitrozemskou plavbu pro lodě do 300t. Mj. je také řešen a umístěn nákladní přístav potřebný pro dostavbu elektrárny Temelín. Nedílnou a stavebníky velice ceněnou přílohou studie jsou 2 rukověti, urbanistická a architektonická, která popisují vhodné i nevhodné možnosti dalšího rozvoje dotčených obcí (každá obec má svůj samostatný list s doporučením vhodných změn v územním plánu) a vhodné a nevhodné prostorové a vizuální parametry nových staveb či přístaveb a rekonstrukcí stávajících objektů.
  Více informací můžete získat ZDE
 3. Územní studie Třeboňsko – Novohradsko se stala nezbytným podkladem pro komponentu 4.5.2. s názvem „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“. Účelem pořízení bylo zpřesnit a rozvíjet cíle stanovené v § 18 stavebního zákona, a úkoly územního plánování (§19 stavebního zákona) v souladu s politikou územního rozvoje a návrhem Zásad územního rozvoje kraje, kde bude Třeboňsko - Novohradsko vymezeno jako specifická oblast krajského významu. Je zde nutné zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území prostřednictvím rozboru udržitelného rozvoje území a uchovat pro budoucnost specifické rysy oblasti Třeboňska a Novohradských hor jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (soustava Třeboňských rybníků), rekreačních (chaty, kempy, hotely, lázeňství), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení), rozvoje pracovních příležitostí, ochrany kulturního dědictví a environmentálních NATURA, NRBK, NRBC, apod.).
  Více informací můžete získat ZDE
 4. Územní studie Orlicko (projektová aktivita PA 13, výstup projektu 4.2.4, formou územní studie, v originále Regional study ORLICKO). Důvodem pro pořízení byla skutečnost, že oblast Orlicka patří mezi specifické oblasti krajského významu. Jedná se o jednu z hospodářsky slabých oblastí v rámci Jihočeského kraje, u které je nutno nastartovat rozvoj a zároveň zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území a uchovat pro budoucnost specifické rysy Orlické nádrže jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (přehrada), elektroenergetických (elektrárna), rekreačních (chaty, kempy, hotely), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení) a environmentálních (NATURA, nadregionální biokoridory, nadregionální biocentra apod.). Jedním z nástrojů pro zmapování stavu území a určení podmínek a hlavních směrů budoucího rozvoje území je právě Územní studie Orlicko. 
  Více informací můžete získat ZDE
 5. Studie Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem (projektová aktivita PA 12, výstup projektu 4.2.1, forma extrakt nejdůležitějších tezí ze 3 územních studií, v originále Examination (water-related tourism and recreational areas) of potentials and feasibilities of touristic harbours in South Bohemia). Předmětem studie byla identifikace stávající i navrhované infrastruktury pro vodní turistiku se zaměřením na přistávací místa a vybraná ubytovací zařízení (tábořiště, kempy, rekreační střediska) ve vazbě na vodní toky Vltava, Otava a Lužnice, podkladem byly územní studie Třeboňsko - Novohradsko, územní studie Orlicko a územní studie Vltavy v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou. 
  Více informací můžete získat ZDE
 6. Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v Jižních Čechách (projektová aktivita PA16, výstup projektu 4.5.2, forma studie v rozsahu nejdůležitějších tezí z 2 územních studií, v originále Feasibility and cost-benefit study / analysis on the water management related potentials and risks of navigability in the region South Bohemia) Cílem studie „Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v Jižních Čechách“ bylo zmapování vhodných lokalit přistávacích míst pro rekreační plavbu na řece Vltavě, Otavě a Lužnici. Studie bude sloužit jako jeden z územně plánovacích podkladů při pořizování územně plánovacích dokumentací. 
  Více informací můžete získat ZDE

Dokumenty ke stažení

Název Jazyk Formát Velikost (MB)
Mapa projektových partnerů - PDF 0,3
LABEL - Journal 1 (leden 2010) CZ PDF 0,9
DE PDF 0,8
EN PDF 0,8
LABEL - Journal 2 (květen 2010) EN PDF 0,6
LABEL - Journal 3 (říjen 2010) EN PDF 1,1
LABEL - Journal 4 (duben 2011) CZ PDF 0,6
DE PDF 0,6
EN PDF 0,6
LABEL - Journal 5 (červenec 2011) CZ PDF 3,5
DE PDF 3,4
EN PDF 3,4
LABEL - Journal 6 (listopad 2011) CZ PDF 0,5
DE PDF 0,5
EN PDF 0,5

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám