1. aktualizace ÚAP Jihočeského kraje (2011)

1. úplná aktualizace ÚAP Jihočeského kraje, vč. rozboru udržitelného rozvoje území, byla v plném rozsahu dokončena ke dni 6. června 2011. V Zastupitelstvu Jihočeského kraje byla aktualizace projednána dne 28. června 2011 usnesením č. 239/2011/ZK-24.

Dokumentace ke stažení

Rozbor udržitelného rozvoje území

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Textová část - PDF 9,2
Výkres hodnot 1 PDF 3,1
2 PDF 2,2
3 PDF 3,0
4 PDF 2,1
Výkres limitů využití území 1 PDF 9,1
2 PDF 5,6
3 PDF 11,4
4 PDF 8,5
Výkres záměrů 1 PDF 3,2
2 PDF 2,7
3 PDF 3,8
4 PDF 2,2
Problémový výkres 1 PDF 11,5
2 PDF 12,2
3 PDF 13,4
4 PDF 9,1
Vyhodnocení vyváženosti z ÚAP obcí 2010 - PDF 3,6
Vyhodnocení vyváženosti z ÚAP kraje 2011 - PDF 4,0

Doklad o projednání

Název Formát Velikost (MB)
Doklad o projednání PDF 1,7

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 6,7

Kartogramy:

P.1.a Poddolovaná území a stará důlní díla PDF (7,5 MB)
P.1.b Dobývací prostory těžené a netěžené PDF (2,6 MB)
P.1.c Chráněná ložisková území PDF (7,1 MB)
P.1.d Ložiska nerostných surovin PDF (7,1 MB)
P.1.e Sesuvná území PDF (7,3 MB)
P.2.a Podíl vodních ploch PDF (3,8 MB)
P.2.b Vodní nádrže PDF (3,1 MB)
P.2.c CHOPAV + hydrologické členění povodí PDF (3,3 MB)
P.2.d Ochranná pásma vodních a přírodních léčivých zdrojů PDF (3,1 MB)
P.2.e Vodní zdroje, technologické objekty zásobování vodou PDF (2,7 MB)
P.2.f Záplavová území PDF (2,8 MB)
P.2.g Území zvláštní povodně pod vodním dílem PDF (2,5 MB)
P.2.h Zranitelné oblasti PDF (3,2 MB)
P.2.i Útvary podzemních vod PDF (3,3 MB)
P.2.j Lososové a kaprové vody PDF (3,3 MB)
P.2.k Lokality pro akumulaci povrchových vod PDF (2,6 MB)
P.3.a Staré ekologických zátěže a kontaminované plochy PDF (7,0 MB)
P.3.b Oblasti zhoršené kvality ovzduší – lidské zdraví PDF (3,4 MB)
P.3.c Jaderná zařízení, vnější zóny havarijního plánování PDF (2,5 MB)
P.3.d Oblasti s výskytem radonu PDF (3,4 MB)
P.3.e Znečištění vod podle celkové jakosti PDF (2,9 MB)
P.3.f Skládky, odkaliště a spalovny PDF (2,4 MB)
P.3.g Produktovod a objekty s nebezpečnými látkami PDF (2,5 MB)
P.3.h-1 Zdroje emisí - tuhé látky PDF (3,5 MB)
P.3.h-2 Zdroje emisí - SO2 PDF (3,4 MB)
P.3.h-3 Zdroje emisí - NOx PDF (3,4 MB)
P.3.h-4 Zdroje emisí - CO PDF (3,5 MB)
P.3.h-5 Zdroje emisí - VOC PDF (3,3 MB)
P.3.h-6 Zdroje emisí - NH3 PDF (3,5 MB)
P.3.i Liniové zdroje emisí PDF (3,6 MB)
P.3.j Brownfields PDF (7,2 MB)
P.4.a Národní park, Chráněné krajinné oblasti PDF (4,3 MB)
P.4.b Přírodní parky PDF (3,7 MB)
P.4.c Maloplošná zvláště chráněná území PDF (2,9 MB)
P.4.d Lokality Natura 2000 PDF (3,2 MB)
P.4.e Lokality výskytu zvláště chráněných druhů PDF (2,5 MB)
P.4.f Územní systém ekologické stability (ÚSES) PDF (3,7 MB)
P.4.g Biosférické rezervace a plochy Ramsarské úmluvy PDF (2,8 MB)
P.4.h Klimatické regiony PDF (3,0 MB)
P.4.i Bioregiony, biochory PDF (4,0 MB)
P.4.j Významné krajinné prvky - registrované PDF (3,8 MB)
P.4.k Koeficient ekologické stability (KES) PDF (3,6 MB)
P.4.l Krajinný ráz PDF (3,6 MB)
P.4.m Krajinné typy PDF (3,5 MB)
P.5.a Podíl tříd ochrany ZPF z výměry katastru PDF (4,5 MB)
P.5.b Podíl zemědělského půdního fondu na výměře katastru PDF (4,0 MB)
P.5.c Ekologické hospodaření + méně příznivé oblasti PDF (3,8 MB)
P.5.d Podíl lesních ploch PDF (3,7 MB)
P.5.e Kategorizace lesů PDF (4,1 MB)
P.5.f Přírodní lesní oblasti PDF (3,2 MB)
P.5.g Stupeň přirozenosti lesních porostů PDF (3,9 MB)
E.6.a Stav silniční sítě PDF (2,4 MB)
E.6.b Stav železniční sítě PDF (2,6 MB)
E.6.c Letiště, vzletové a přistávací plochy (SLZ), heliporty PDF (2,1 MB)
E.6.d Vodní cesta PDF (3,7 MB)
E.6.e Hraniční přechody PDF (2,5 MB)
E.6.f Podíl obyvatel zásobovaných plynem PDF (3,8 MB)
E.6.g Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou PDF (3,8 MB)
E.6.h Podíl obyvatel napojených na kanalizaci PDF (3,8 MB)
E.6.i Plynovody PDF (3,7 MB)
E.6.j Elektrizační síť PDF (3,6 MB)
E.6.k Vodovodní síť PDF (3,6 MB)
E.6.l Kanalizační síť PDF (3,9 MB)
E.6.m Čistírny odpadních vod PDF (3,2 MB)
E.6.n Roční průměrné denní intenzity dopravy PDF (3,1 MB)
E.6.o Páteřní dopravní silniční síť PDF (2,5 MB)
E.7.a Ekonomicky aktivní osoby PDF (3,9 MB)
E.7.b Ekonomicky aktivní osoby - zaměstnaní / nezaměstnaní PDF (3,8 MB)
E.7.c Míra nezaměstnanosti PDF (3,7 MB)
E.7.d Podíl zastavěných a ostatních ploch PDF (3,7 MB)
E.7.e Vyjížďka za prací nebo do škol PDF (4,1 MB)
E.7.f Dojížďka za prací nebo do škol PDF (4,0 MB)
E.7.g Pracovištní centra PDF (2,8 MB)
E.7.h Školy a vyjížďka do škol PDF (3,8 MB)
S.8.a Administrativní členění kraje PDF (4,0 MB)
S.8.b Sídelní struktura PDF (3,0 MB)
S.8.c Hustota obyvatel na km2 PDF (4,0 MB)
S.8.d Demografický vývoj PDF (4,0 MB)
S.8.e-1 Přírůstek - přirozený PDF (4,0 MB)
S.8.e-2 Přírůstek - celkový PDF (4,0 MB)
S.8.f Saldo migrace obyvatel PDF (4,0 MB)
S.8.g Podíl počtu obyvatel do 14 let věku PDF (3,9 MB)
S.8.h Podíl počtu obyvatel nad 65 let věku PDF (3,9 MB)
S.8.i-1 Struktura vzdělanosti - nejvýše základní vzdělání PDF (4,0 MB)
S.8.i-2 Struktura vzdělanosti - vysokoškolské vzdělání PDF (3,8 MB)
S.8.j Plochy vojenských újezdů a plochy vojenských zájmů PDF (7,0 MB)
S.8.k Sebevraždy PDF (3,4 MB)
S.8.l Náboženské vyznání PDF (3,8 MB)
S.8.m Národnostní menšiny PDF (3,6 MB)
S.8.n Potraty PDF (3,7 MB)
S.8.o Děti narozené mimo manželství PDF (3,7 MB)
S.8.p Průměrná měsíční mzda PDF (2,7 MB)
S.8.q Hrubý domácí produkt PDF (679 KB)
S.8.r Výbory pro národnostní menšiny PDF (2,9 MB)
S.8.s Sociálně vyloučené romské lokality PDF (3,5 MB)
S.8.t Stabilita pobytu obyvatelstva PDF (3,9 MB)
S.9.a Dokončené byty PDF (3,8 MB)
S.9.b Dokončené rodinné domy PDF (3,8 MB)
S.9.c Dokončené bytové domy PDF (3,1 MB)
S.9.d Trvale obydlené byty (TOB) PDF (3,8 MB)
S.9.e Neobydlené byty (NOB) PDF (3,8 MB)
S.9.f Nájemné – regulované a místně obvyklé PDF (3,0 MB)
S.9.g Základní údaje o bytových a censových domácnostech PDF (4,1 MB)
S.10.a Obecný cestovní ruch PDF (2,6 MB)
S.10.b-1 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - hotely PDF (3,9 MB)
S.10.b-2 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - penziony PDF (3,6 MB)
S.10.b-3 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - ubytovny PDF (3,3 MB)
S.10.b-4 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - kempy PDF (3,4 MB)
S.10.b-5 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit – ostatní zařízení PDF (3,6 MB)
S.10.c Neobydlené byty sloužící k rekreaci PDF (3,8 MB)
S.10.d Lázeňská místa - léčebny PDF (2,5 MB)
S.10.e Cyklotrasy PDF (3,2 MB)
S.10.f Lanové dráhy, lyžařské vleky PDF (2,5 MB)
S.10.g Rekreační oblasti letního cestovního ruchu PDF (4,0 MB)
S.10.h Rekreační oblasti zimního cestovního ruchu PDF (3,2 MB)
S.10.i Rekreační oblasti celoročního cestovního ruchu PDF (3,3 MB)
S.10.j Rekreace u vody a vodní turistika PDF (2,5 MB)
S.10.k Golfová hřiště a minigolf PDF (2,4 MB)
S.10.l Hipostezky PDF (2,8 MB)
O.11.a Městské a vesnické památkové zóny PDF (7,4 MB)
O.11.b Krajinné památkové zóny PDF (7,0 MB)
O.11.c Městské a vesnické památkové rezervace PDF (7,6 MB)
O.11.d Památková péče (APR, SKD, NKP) PDF (3,8 MB)
O.11.e Území s archeologickými nálezy PDF (7,7 MB)
O.11.f Válečné hroby a pietní místa PDF (2,5 MB)

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám