Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice

Cílem pořízení územní studie je prověřit možnosti dopravního napojení letiště České Budějovice a možnosti využití přilehlých ploch k letišti. Její součástí je urbanistické řešení – vymezení ploch nezbytných pro provoz letiště, spojených s provozem letiště a přidružených ploch včetně prostorového uspořádání a stanovení podmínek pro způsob využití. Územní studie je zpracována ve dvou variantách v dlouhodobém a krátkodobém výhledu zejména z hlediska dopravního řešení.


Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje.

 

 

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 0,9

Grafická část

Název Formát Velikost (MB)
Výkres širších vztahů PDF 4,3
Přehledná situace PDF 4,1
Situace 1 : 5 000 PDF 4,2
Dopravní řešení – 1. varianta – dlouhodobý výhled PDF 4,2
Dopravní řešení – 2. varianta – krátkodobý výhled – 1. etapa PDF 4,2
Dopravní řešení – 2. varianta – krátkodobý výhled – 2. etapa PDF 4,2
Řešení technické infrastruktury PDF 17,1
Ochranná pásma letiště PDF 2,2
Ochranná pásma letiště s výškovým omezením staveb PDF 5,1
Schéma vyplývajících změn ÚPD dotčených obcí a ZÚR JčK PDF 4,1
Výkres majetkoprávních vztahů – dlouhodobý výhled PDF 3,6
Výkres majetkoprávních vztahů – krátkodobý výhled – 2. etapa PDF 3,6

 

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám