ÚS Orlicko

Důvodem pro pořízení byla skutečnost, že oblast Orlicka patří mezi specifické oblasti krajského významu. Jedná se o jednu z hospodářsky slabých oblastí v rámci Jihočeského kraje, u které je nutno nastartovat rozvoj a zároveň zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území a uchovat pro budoucnost specifické rysy Orlické nádrže jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (přehrada), elektroenergetických (elektrárna), rekreačních (chaty, kempy, hotely), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení) a environmentálních (NATURA, nadregionální biokoridory, nadregionální biocentra apod.). Proto je nutno stanovit limity využití území, zejména s důrazem na stanovení rámcových regulativů turistického zatížení (orientační počet lůžek, kapacity kempů, kapacity chat, vymezení lokalit, návrh přístavišť, maríny, apod.). Jedním z nástrojů pro zmapování stavu území a určení podmínek a hlavních směrů budoucího rozvoje území je právě Územní studie Orlicko.

Zpracovaná studie byla a bude i nadále využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané Zásady územního rozvoje kraje, respektive jejich aktualizaci a bude začleněna i do projektu „Orlicko čistější". Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která má sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Územní studie Orlicko je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje.

Územní studie Orlicko byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

Analytická část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 42,0

Syntetická část

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 10,2
Architektonická rukověť PDF 9,9
Urbanistická rukověť PDF 87,5

Grafická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres uspořádání území 1 PDF 11,4
2 PDF 16,5
3 PDF 14,0
Souhrnný výkres 1A PDF 10,7
1B PDF 6,9
2A PDF 13,9
2B PDF 5,9
3A PDF 13,8
3B PDF 6,5
4A PDF 14,1
4B PDF 6,9
5A PDF 27,7
5B PDF 6,9
6A PDF 12,3
6B PDF 11,5
7A PDF 9,8
7B PDF 25,9
8B PDF 14,8
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 PDF 14,8
2 PDF 22,7
3 PDF 17,5
Výkres oblastí s obdobnou typologií staveb a zonace - PDF 27,0
Výkres širších vztahů - PDF 27,3
Koordinační výkres 1A PDF 8,7
1B PDF 13,7
2A PDF 15,8
2B PDF 6,0
3A PDF 28,0
3B PDF 5,9
4A PDF 11,8
4B PDF 6,4
5A PDF 12,9
5B PDF 15,5
6A PDF 10,5
6B PDF 9,3
7A PDF 6,4
7B PDF 14,2
8B PDF 8,3
Největší znečišťovatelé z celého povodí v JčK náležejícího Orlické nádrži dle BSK5 mg/l PDF 6,1
t/rok PDF 6,1

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám