ÚS Šumava

Účelem studie je především zpřesnit a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje, kde je Šumava vymezena jako specifická oblast celostátního významu. Mezi úkoly této územní studie patří zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek rozvoje území, stanovit limity turistického zatížení prostřednictvím stanovení rámcových hodnot (absolutně ve 100, v % ku dnešnímu stavu, v % ku počtu obyvatel obce, katastru, apod.) doporučených nárůstů / redukcí kapacit rekreačních zařízení (hotely, kempy, penzióny, restaurace, sjezdovky, vleky, koupaliště, pláže, apod.), vytipovat preferenční rozvojové lokality šumavského regionu, provést podrobný rozbor existujících projektů, vyhodnotit je, sjednotit jejich výstupy a koordinovat je, a v neposlední řadě uchovat pro budoucnost specifické rysy Šumavy.

Další ambicí je zajistit komplexní a předvídatelný přístup orgánů státní správy a samosprávy postihující nejen přírodní, ale i kulturně historický fenomén území, a to především uchování charakteristického obrazu sídel v kulturní krajině. Konkrétně pak mezi cíle studie patří, mimo jiné, vyhodnotit projekty Šumavské elektrické dráhy (dále jen "ŠED"), lyžařské areály Smrčina, Libín, rozšíření lyžařských areálů Kramolín, Kubova Huť, Zadov - Churáňov, návrh železnice Rybník - napojení na ŠED, zlepšení parametrů silnic I/4 Praha - Strakonice - Vimperk - Strážný, včetně projektu tunelu pod Kubovou Hutí, zlepšení parametrů silnice I/39 Český Krumlov - Černá v Pošumaví, projekt nové silnice Želnava - Nová Pec - Zadní Zvonková, včetně posouzení paralelního záměru přemostění Lipna a projekty týkající se vojenského prostoru Boletice (lyžařský areál Špičák).

Důležitým úkolem je i zlepšit výchozí podmínky šumavského regionu jako hospodářsky slabé oblasti, vytvořit kategorizaci území z hlediska jednotlivých priorit (preference sociálního, ekonomického a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje), a navrhnout nástroje a opatření pro Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen "ZÚR") a navazující územně plánovací dokumentace, které by vytvořily podmínky pro udržení počtu obyvatel trvale žijících na území národního parku a pro zvýšení počtu trvale žijících obyvatel na celé Šumavě do horizontu 30 let.

Zpracovaná studie bude využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané ZÚR, respektive jejich aktualizaci. Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která bude sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Zhotovitelem studie je ČVUT Praha, Fakulta architektury.

Analytická část

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část / Analýza PDF 19,6

Grafická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Problémový výkres území 1 PDF 1,1
2 PDF 1,7
3 PDF 1,7
4 PDF 0,7
5 PDF 1,1
6 PDF 2,0
7 PDF 2,4
8 PDF 1,7
9 PDF 1,5
10 PDF 1,3
11 PDF 1,3
12 PDF 1,7
13 PDF 1,6
14 PDF 1,6
Výkres hodnot v území 1 PDF 2,8
2 PDF 4,2
3 PDF 2,3
Výkres limitů využití území 1 PDF 3,2
2 PDF 4,8
3 PDF 2,6
Výkres širších vztahů - PDF 1,9
Výkres záměrů na provedení změn v území 1 PDF 1,9
2 PDF 2,7
3 PDF 2,0
Výkres zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území 1 PDF 2,9
2 PDF 4,4
3 PDF 2,3

Návrhová část

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 33,1
Odůvodnění PDF 18,1
Architektonická rukověť PDF 28,1
Urbanistická rukověť PDF 38,6

Grafická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Scénář Akce 1 PDF 15,6
2 PDF 12,8
3 PDF 40,4
4 PDF 33,6
5 PDF 24,7
6 PDF 46,2
7 PDF 14,9
8 PDF 5,9
9 PDF 47,0
10 PDF 34,2
11 PDF 28,8
12 PDF 22,7
13 PDF 6,0
14 PDF 19,9
Scénář Harmonie 1 PDF 18,6
2 PDF 12,0
3 PDF 35,2
4 PDF 30,5
5 PDF 22,1
6 PDF 38,1
7 PDF 15,0
8 PDF 5,9
9 PDF 44,6
10 PDF 35,1
11 PDF 23,8
12 PDF 22,4
13 PDF 5,3
14 PDF 16,1
Scénář Kompromis 1 PDF 18,5
2 PDF 12,1
3 PDF 31,3
4 PDF 30,4
5 PDF 16,2
6 PDF 35,2
7 PDF 15,6
8 PDF 4,6
9 PDF 35,8
10 PDF 34,5
11 PDF 15,3
12 PDF 19,8
13 PDF 4,3
14 PDF 9,3
Scénář Příroda 1 PDF 13,9
2 PDF 12,0
3 PDF 24,0
4 PDF 27,4
5 PDF 12,8
6 PDF 27,4
7 PDF 15,1
8 PDF 4,6
9 PDF 30,8
10 PDF 36,7
11 PDF 12,6
12 PDF 24,0
13 PDF 4,3
14 PDF 9,9
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Scénář Akce PDF 30,3
Scénář Harmonie PDF 30,0
Scénář Kompromis PDF 30,2
Scénář Příroda PDF 29,7
Architektonická hodnota - PDF 18,0
Novodobá zástavba - PDF 18,0
Vizuální uplatnění sídla v krajině - PDF 18,0
Zachovalost historické sídelní formy - PDF 18,0
Výkres širších vztahů - PDF 17,0
Výkres oblastí se shodným krajinným typem a oblastí shodných sídelních forem - PDF 41,9

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám