ÚS Třeboňsko - Novohradsko

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Účelem pořízení bylo zpřesnit a rozvíjet cíle stanovené v § 18 stavebního zákona, a úkoly územního plánování (§19 stavebního zákona) v souladu s politikou územního rozvoje a návrhem Zásad územního rozvoje kraje, kde bude Třeboňsko - Novohradsko vymezeno jako specifická oblast krajského významu. Je zde nutné zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území prostřednictvím rozboru udržitelného rozvoje území a uchovat pro budoucnost specifické rysy oblasti Třeboňska a Novohradských hor jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (soustava Třeboňských rybníků), rekreačních (chaty, kempy, hotely, lázeňství), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení), rozvoje pracovních příležitostí, ochrany kulturního dědictví a environmentálních NATURA, NRBK, NRBC, apod.).

Dále je potřeba stanovit limity využití území na základě provedeného rozboru území a přírodních hodnot území (ochrana přírody vyplývající ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, soustava NATURA 2000, sociologický průzkum, dotazníková akce zaměřená na majitele rekreačních zařízení, zákazníky, občany, představitele samospráv) prostřednictvím stanovení rámcových hodnot (absolutně ve 100, v % ku dnešnímu stavu, v % ku počtu obyvatel obce, katastru, apod.) doporučených nárůstů kapacit rekreačních zařízení (hotely, kempy, penzióny, restaurace, koupaliště, pláže, apod.), vytipovat preferenční rozvojové lokality oblasti s možným rozvojem průmyslu a pracovních příležitostí, zejména s důrazem na stanovení rámcových regulativů budoucího zatížení. Uchovat pro budoucnost specifické rysy oblasti Třeboňska a Novohradska - zajistit komplexní a předvídatelný přístup orgánů státní správy a samosprávy postihující nejen přírodní, ale i kulturně historický fenomén území; a to především uchování charakteristického obrazu sídel v kulturní krajině.

Zpracovaná studie byla a bude i nadále využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané Zásady územního rozvoje kraje, respektive jejich aktualizaci. Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která má sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

Územní studie Třeboňsko - Novohradsko byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

Analytická část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část PDF 13,7
Výkres hodnot území PDF 8,9
Výkres limitů využití území PDF 9,6
Výkres záměrů na provedení změn v území PDF 4,8
Problémový výkres PDF 9,1

Syntetická část

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Průvodní zpráva PDF 9,1
Odůvodnění PDF 0,6
Architektonická rukověť PDF 5,9
Urbanistická rukověť PDF 58,3

Grafická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres uspořádání území A PDF 46,4
B PDF 53,6
C PDF 36,7
Výkres ploch a koridorů nadmístního významu 1A PDF 26,1
1B PDF 19,2
1C PDF 9,3
2A PDF 26,3
2B PDF 32,2
2C PDF 23,8
3A PDF 34,5
3B PDF 35,5
3C PDF 29,2
4A PDF 20,8
4B PDF 36,3
4C PDF 16,2
5A PDF 23,6
5B PDF 43,9
5C PDF 18,8
6A PDF 16,2
6B PDF 36,8
6C PDF 32,1
6D PDF 18,6
7A PDF 29,8
7B PDF 24,9
7C PDF 4,6
8A PDF 8,9
8B PDF 18,9
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu A PDF 38,7
B PDF 48,7
C PDF 37,9
Výkres oblastí s obdobnou typologií staveb a zonace - PDF 37,6
Výkres širších vztahů - PDF 77,1
Koordinační výkres 1A PDF 29,4
1B PDF 22,4
1C PDF 9,8
2A PDF 26,7
2B PDF 41,5
2C PDF 27,1
3A PDF 38,0
3B PDF 43,0
3C PDF 31,3
4A PDF 23,5
4B PDF 42,9
4C PDF 16,7
5A PDF 25,4
5B PDF 45,2
5C PDF 21,0
6A PDF 19,3
6B PDF 43,7
6C PDF 33,8
6D PDF 19,9
7A PDF 31,2
7B PDF 26,5
7C PDF 4,9
8A PDF 9,0
8B PDF 20,6

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám