ÚS Vltava

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Studie slouží jako nástroj pro zjištění stavu území a určení podmínek a hlavních směrů jeho budoucího rozvoje. Studie obsahově i tématicky navazuje na Územní studii Orlicko, řešené území zahrnuje oblast od Týna nad Vltavou po spodní hranici Českých Budějovic. Po zpracování této studie je tedy zmapován celý tok řeky Vltavy v úseku České Budějovice – hranice se Středočeským krajem. Studie je součástí mezinárodního projektu LABEL, který je zaměřen na realizaci protipovodňových opatření a dalších opatření k podpoře využití řeky Labe a jejích přítoků. Studie především stanoví limity využití území, zejména s důrazem na stanovení rámcových regulativů turistického zatížení (orientační počet lůžek, kapacity kempů, kapacity chat, vymezení lokalit, návrh přístavišť, maríny, apod.).

Zpracovaná studie bude využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané Zásady územního rozvoje kraje, respektive jejich aktualizaci. Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která mají sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

Územní studie Vltava byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

Analytická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Textová část - PDF 19,8
Výkres zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území 1 : 25 000 PDF 14,9
1 : 50 000 PDF 5,7
Výkres hodnot území - PDF 5,2
Výkres limitů využití území - PDF 2,6
Výkres záměrů na provedení změn v území - PDF 2,4
Problémový výkres 1 PDF 3,0
2 PDF 5,4
3 PDF 6,6
4 PDF 5,2
5 PDF 4,6
6 PDF 2,2

Syntetická část

Textová část

Název Formát Velikost (MB)
Textová část a odůvodnění PDF 11,3
Architektonická rukověť PDF 12,7
Urbanistická rukověť PDF 47,1

Grafická část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Výkres uspořádání území - PDF 5,7
Výkres ploch a koridorů nadmístního významu 1 PDF 6,3
2 PDF 13,7
3 PDF 14,3
4 PDF 7,2
5 PDF 6,8
6 PDF 2,8
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu - PDF 5,2
Výkres oblastí s obdobnou typologií staveb a zonace - PDF 2,2
Výkres širších vztahů - PDF 10,0
Koordinační výkres 1 PDF 6,5
2 PDF 9,1
3 PDF 10,8
4 PDF 10,5
5 PDF 8,9
6 PDF 3,3

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám