ÚS železniční napojení Klápy na systém ŠED

Povinnost pořídit tuto studii vyplývá z vydaných Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“). Z hlediska širších územních vztahů je uvažovaný záměr železničního napojení Klápy součástí koncepce dopravního propojení levého břehu lipenské nádrže s vrcholem Hraničníku a s rakouským lyžařským areálem Hochficht. Nová železniční trať mezi Klápou a Novou Pecí zajišťuje napojení dolní stanice lanovky Klápa - Hraničník (dle ZÚR záměr D83 "Propojení Klápa - Hraničník") na uvažovaný systém Šumavských elektrických drah (ŠED) obsluhující oblast v okolí Lipna. Napojení na stávající železniční trať je uvažováno v železniční stanici Nová Pec.

Dle zadání studie mělo být vedení trasy železničního propojení Nová Pec - Klápa vybráno na základě výsledků multikriteriálního hodnocení, které posuzovalo zejména technické řešení, ochranu hodnot území (přírodních, kulturních a civilizačních), investiční náklady, dopady do územně plánovacích dokumentací, jízdní doby apod. V rámci studie bylo navrženo pět variantních řešení vedení trasy.

Dvě z navržených pěti variant (Varianty 1 a 2) jsou v celé své délce vedeny v koridoru územní rezervy D/P vymezeném v ZÚR. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto koridoru nebylo možné navrhnout železniční trať bez střetů s nejcitlivějšími územími a v důsledku nepříznivých výškových poměrů, byly navrženy také varianty, které tento koridor opouštějí (Varianty 3, 4 a 5).

Z výsledků multikriteriálního hodnocení vyplynulo, že nejvhodnější variantou k realizaci je Varianta 4. Ze všech navržených variant je však nejvíce finančně náročná a je nutné přihlédnout k jejímu reálnému řešení (nákladnost, náročný mostní objekt vystavený pohledům z širokého okolí). Varianta 4 je následovaná s odstupem Variantou 1 a 5. Varianta 5 nejméně zasahuje do nejcennějších území; v hodnocení však doplácí na svoji velkou délku, a na zapojení do prostoru konečné zastávky opačným způsobem. Shodně hodnocená Varianta 1 je výhodná především díky nízkým nákladům.Výsledkem územní studie měl být jeden koridor potřebný pro výstavbu nové tratě. Přesto jsou, na základě výše uvedeného, k dalšímu sledování v územně plánovacím procesu doporučeny tři varianty: 1, 4 a 5.

Analytická část

Název Formát Velikost (MB)
Technická zpráva PDF 13,7

Návrhová část

Název Část výkresu Formát Velikost (MB)
Průvodní zpráva - PDF 4,1
Výkres širších vztahů - PDF 0,9
Přehledná situace variant - PDF 14,5
Výkres střetů se ŽP - kategorizace území - PDF 14,1
Podélný profil Varianta 1 PDF 0,1
Varianta 2 PDF 0,1
Varianta 3 PDF 0,1
Varianta 4 PDF 0,1
Varianta 5 PDF 0,1
Situace výsledné varianty - PDF 3,1
Situace žst. Nová Pec - PDF 0,3
Situace konečné zastávky Klápa - PDF 0,2
Charakteristické příčné řezy - PDF 0,5

Kontakt

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2 České Budějovice 370 76

posta@kraj-jihocesky.cz

386 720 111

 

Napište nám