Územní plán města České Budějovice
Seznam příloh
16 záznamů
Název Typ přílohy
Výkres širších vztahů.pdf  Grafická část
Hlavní výkres - funkční regulace území.pdf  Grafická část
Komunikační skelet města - funkční schéma.pdf  Grafická část
Schéma vedení hromadné dopravy.pdf  Grafická část
Zátopová území, vodní plochy a toky.pdf  Grafická část
Odkanalizování území.pdf  Grafická část
Zásobování území vodou.pdf  Grafická část
Zásobování území plynem (VTL a STL).pdf  Grafická část
Zásobování území plynem (NTL).pdf  Grafická část
Zásobování území teplem.pdf  Grafická část
Zásobování území elektrickou energií a radiokomunikace.pdf  Grafická část
Návrh systému zeleně.pdf  Grafická část
Plán územního systému ekologické stability (se stanovením ochranných režimů).pdf  Grafická část
Vyhodnocení nároků na zábor ZPF a PUPFL.pdf  Grafická část
Veřejně prospěšné stavby.pdf  Grafická část
Obecně závazná vyhláška.pdf  Textová část