Využití ÚKM v praxi krajských úřadů (Účelová katastrální mapa)

 

Využití ÚKM v praxi krajských úřadů

 

Účelová katastrální mapa slouží jako základní podklad pro následující činnosti a agendy:

 • pro tvorbu územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů,
 • pro agendy stavebního řízení,
 • tvorba mapy využití pozemků, mapy kultur (druhu pozemku),
 • agenda majetkové správy, evidence majetku, zjišťování vlastnických vztahů,
 • agenda ochrany přírody – vyhlašování či změny zvláště chráněných území, technická ochrana životního prostředí, vodní a lesní hospodářství, zátopová území, skládky,
 • tvorba digitální technické mapy (DTM),
 • podkladová vrstva pro zobrazování dat v geoportálech a v mapových službách,
 • vyhledávání pozemků dotčených určitým záměrem (stavba, ochranné pásmo), vyhledávání sousedních pozemků,
 • podklad pro správu komunikací (např. nepovolené reklamy),
 • podklad pro krizové řízení,
 • podklad pro památkovou péči.