Územně analytické podklady

 

ÚAP Jihočeský krajÚzemně analytické podklady obsahují podle § 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území). 

ÚAP se pořizují pro správní obvody obcí s rozšířenou působností (ÚAP obcí) a pro území krajů (ÚAP krajů).

Dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, se územně analytické podklady dělí na:

  1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
  2. rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění (10 témat). Závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a dále určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

 

 

Pracovní skupina ÚAP v Jihočeském kraji

Pro zajištění koordinace při pořizování územně analytických podkladů na území Jihočeského kraje byla ustanovena pracovní skupina ÚAP.

Bližší informace jsou dostupné v sekci "Pracovní skupina ÚAP"

 

Tématické mapy ÚAP v Jihočeském kraji

Jednotlivé jevy vyhlášky územně analytických podkladů byly rozděleny dle témat do šesti skupin.

 

 

 

Statistická data Jihočeského kraje

Statistická data vypovídají mnohé zajímavosti o daném území. Nejnovější data od ČSÚ vypovídají, jak se covidová doba promítla do našich životů - demografická data.

 

 

 

Brownfieldy Jihočeského kraje

Územně analytické podklady (Jihočeský kraj)