Účelová katastrální mapa

 

Projekt účelové katastrální mapy (zkráceně ÚKM) má za účel vytvořit vektorový obraz katastrální mapy. ÚKM je zpracovávána v místech, která jsou pokryta analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii. Zde je katastrální mapa digitálně k dispozici pouze ve formě rastru, který má pro geografické informační systémy pouze omezené využití.

ÚKM má doplňovat území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou digitalizovanou (KMD a KM-D), která už zpracoval katastrální úřad, tak aby vznikla bezešvá vektorová vrstva katastru nemovitostí.

Digitalizace katastrální mapy v rámci ÚKM vzniká vždy k určitému datu, ke kterému jsou platné podklady rastrových map a popisné informace. ÚKM proto nemá režim průběžné platnosti jako oficiální digitalizace (DKM, KMD, KM-D) katastrálního úřadu. ÚKM je aktualizována každých 6 měsíců a to až do doby, kdy je území pokryto oficiální digitalizací katastrálního úřadu, pak ÚKM ztrácí platnost. Data ÚKM jsou proto dočasná a jednorázová digitalizace katastru nemovitostí.

Z výše uvedených důvodů ÚKM nenahrazuje oficiální údaje z katastru nemovitostí podle § 55 katastrálního zákona. ÚKM má za úkol hlavně zlepšit využitelnost katastrálních map pro geografické informační systémy.

Projekt ÚKM vychází z typizovaného projektu ÚKM, tak jak byl definován v rámci výzvy č. 08 IOP. Typizovaný projekt využívá maximálně dosavadní zkušenosti s digitalizací katastru jako je ÚKM Zlínského kraje, digitalizace map ČÚZK a ÚKM Jihomoravského kraje.

Zpracování a aktualizace ÚKM Veřejné nahlížení do ÚKM Využití ÚKM v praxi krajských úřadů

 

Účelová katastrální mapa (Mapy)