Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

 

ZUR Jihočeský krajZásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje, která v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určuje strategii pro jejich naplňování a koordinuje územně plánovací činnost obcí.

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezerva) nebo plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo územní studie.

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ve kterém se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí, na hospodářský rozvoj a na soudržnost společenství obyvatel a dále vyhodnotí přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Níže je zveřejněno úplné znění po vydání 9. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která nabyla účinnosti dne 7. 7. 2022, tedy se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5, 6,7,8 a 9 a po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017.

 

 

 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (Jihočeský kraj)