4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

4. aktualizace ZÚR JČK je zpracována na základě zprávy o uplatňování, která byla projednána a schválena dne 22. září 2016 usnesení č. 404/2016/ZK-25.

Společné jednání o návrhu 4. aktualizace a projednání hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s dotčenými orgány a sousedními obcemi proběhlo dne 15. října 2019. O výběru variant rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. února 2020 pod usnesením č. 15/2020/ZK-26.

Veřejné projednání návrhu 4. aktualizace se uskuteční dne 10. května 2022 od 12:00 v Kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje č. dv. 2.010 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou obce v řešeném území a obce sousedící s řešeným územím, které mohou být záměry řešenými 4. aktualizací dotčeny (dotčené obce), vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní a technické infrastruktury (tzv. „oprávněný investor“) a zástupce veřejnosti k návrhu 4. aktualizace uplatnit své námitky s odůvodněním a vymezením území dotčeného námitkou. Ve stejné lhůtě může každý k návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uplatnit své připomínky. V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona musí být námitky a připomínky vznesené při veřejném projednání uplatněny písemně.

 

4. aktualizace Zásad územního rozvoje (Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje)