Generel krajinného rázu Jihočeského kraje

 

Pořízením Generelu krajinného rázu Jihočeského kraje (dále jen „Generel") jako nezávazného podkladu je zajištěno zpracování jednotného komplexního krajinářského hodnocení pro území celého Jihočeského kraje, přičemž jeho součástí je zapracování již zpracovaných generelů pro správy CHKO a Národního parku.

Jeho pořízení vyplývá z přílohy č. 1 sledovaných jevů řádek 17 a 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb., požadujících zahrnutí do tzv. územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP") obcí prvků „oblast krajinného rázu a její charakteristika" a „místo krajinného rázu a jeho charakteristika" a dále ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně z § 12, který definuje krajinný ráz a jeho ochranu.

Na zpracovaný Generel mají také vazbu Zásady územního rozvoje (dále jen „ZÚR") Jihočeského kraje v části krajinářského hodnocení, kdy jeho závěry jsou přebírány do závazné části návrhu ZÚR i do jejich odůvodnění.

Generel má tři základní cíle:

  1. vyhodnotit krajinný ráz kraje s cílem vymezit oblasti a místa krajinného rázu na regionální úrovni a vytvořit tak podklad pro řešení problematiky ochrany krajinného rázu v nástrojích územního plánování, zejména v rámci územně analytických podkladů obcí,
  2. vyjasnit koordinaci různých pohledů na charakter krajiny a na hlavní znaky jejího obrazu, resp. krajinné scény s využitím již zpracovaných materiálů,
  3. vzájemná koordinace mezi Generelem a ZÚR, závěry Generelu budou promítnuty do ZÚR.

Stav dokumentace:

Dokumentace Generelu byla převzata dne 26. května 2009. V Radě Jihočeského kraje byl projednán Generel dne 9. 6. 2009 (usnesení rady č. 666/2009/RK) a v Zastupitelstvu Jihočeského kraje byl tento materiál projednán 23. 6. 2009 (usnesení zastupitelstva č. 316/2009/ZK).

Jedná se o nezávazný územně plánovací podklad, který však doporučujeme využívat obcím a orgánům veřejné správy při rozhodování v území.

 

Generel krajinného rázu Jihočeského kraje (Ostatní podklady)