Územní studie letiště Tchořovice

 

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Studie byla pořízena na žádost dotčených obcí. Důvodem pořízení je prověření možných variant budoucího využití bývalého vojenského letiště Tchořovice. Součástí studie je i hodnocení krajinného rázu. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Územní studie letiště Tchořovice (Územní studie)