Územní studie Orlicko

 

Důvodem pro pořízení byla skutečnost, že oblast Orlicka patří mezi specifické oblasti krajského významu. Jedná se o jednu z hospodářsky slabých oblastí v rámci Jihočeského kraje, u které je nutno nastartovat rozvoj a zároveň zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území a uchovat pro budoucnost specifické rysy Orlické nádrže jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (přehrada), elektroenergetických (elektrárna), rekreačních (chaty, kempy, hotely), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení) a environmentálních (NATURA, nadregionální biokoridory, nadregionální biocentra apod.). Proto je nutno stanovit limity využití území, zejména s důrazem na stanovení rámcových regulativů turistického zatížení (orientační počet lůžek, kapacity kempů, kapacity chat, vymezení lokalit, návrh přístavišť, maríny, apod.). Jedním z nástrojů pro zmapování stavu území a určení podmínek a hlavních směrů budoucího rozvoje území je právě Územní studie Orlicko.

Zpracovaná studie byla a bude i nadále využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané Zásady územního rozvoje kraje, respektive jejich aktualizaci a bude začleněna i do projektu „Orlicko čistější". Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která má sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Územní studie Orlicko je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje.

Územní studie Orlicko byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

 

Územní studie Orlicko (Územní studie)