Územní studie Šumava

 

Účelem studie je především zpřesnit a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje, kde je Šumava vymezena jako specifická oblast celostátního významu. Mezi úkoly této územní studie patří zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek rozvoje území, stanovit limity turistického zatížení prostřednictvím stanovení rámcových hodnot (absolutně ve 100, v % ku dnešnímu stavu, v % ku počtu obyvatel obce, katastru, apod.) doporučených nárůstů / redukcí kapacit rekreačních zařízení (hotely, kempy, penzióny, restaurace, sjezdovky, vleky, koupaliště, pláže, apod.), vytipovat preferenční rozvojové lokality šumavského regionu, provést podrobný rozbor existujících projektů, vyhodnotit je, sjednotit jejich výstupy a koordinovat je, a v neposlední řadě uchovat pro budoucnost specifické rysy Šumavy.

Další ambicí je zajistit komplexní a předvídatelný přístup orgánů státní správy a samosprávy postihující nejen přírodní, ale i kulturně historický fenomén území, a to především uchování charakteristického obrazu sídel v kulturní krajině. Konkrétně pak mezi cíle studie patří, mimo jiné, vyhodnotit projekty Šumavské elektrické dráhy (dále jen "ŠED"), lyžařské areály Smrčina, Libín, rozšíření lyžařských areálů Kramolín, Kubova Huť, Zadov - Churáňov, návrh železnice Rybník - napojení na ŠED, zlepšení parametrů silnic I/4 Praha - Strakonice - Vimperk - Strážný, včetně projektu tunelu pod Kubovou Hutí, zlepšení parametrů silnice I/39 Český Krumlov - Černá v Pošumaví, projekt nové silnice Želnava - Nová Pec - Zadní Zvonková, včetně posouzení paralelního záměru přemostění Lipna a projekty týkající se vojenského prostoru Boletice (lyžařský areál Špičák).

Důležitým úkolem je i zlepšit výchozí podmínky šumavského regionu jako hospodářsky slabé oblasti, vytvořit kategorizaci území z hlediska jednotlivých priorit (preference sociálního, ekonomického a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje), a navrhnout nástroje a opatření pro Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen "ZÚR") a navazující územně plánovací dokumentace, které by vytvořily podmínky pro udržení počtu obyvatel trvale žijících na území národního parku a pro zvýšení počtu trvale žijících obyvatel na celé Šumavě do horizontu 30 let.

Zpracovaná studie bude využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané ZÚR, respektive jejich aktualizaci. Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která bude sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Zhotovitelem studie je ČVUT Praha, Fakulta architektury.

 

Územní studie Šumava (Územní studie)