Územní studie Třeboňsko - Novohradsko

 

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Účelem pořízení bylo zpřesnit a rozvíjet cíle stanovené v § 18 stavebního zákona, a úkoly územního plánování (§19 stavebního zákona) v souladu s politikou územního rozvoje a návrhem Zásad územního rozvoje kraje, kde bude Třeboňsko - Novohradsko vymezeno jako specifická oblast krajského významu. Je zde nutné zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území prostřednictvím rozboru udržitelného rozvoje území a uchovat pro budoucnost specifické rysy oblasti Třeboňska a Novohradských hor jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (soustava Třeboňských rybníků), rekreačních (chaty, kempy, hotely, lázeňství), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení), rozvoje pracovních příležitostí, ochrany kulturního dědictví a environmentálních NATURA, NRBK, NRBC, apod.).

Dále je potřeba stanovit limity využití území na základě provedeného rozboru území a přírodních hodnot území (ochrana přírody vyplývající ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, soustava NATURA 2000, sociologický průzkum, dotazníková akce zaměřená na majitele rekreačních zařízení, zákazníky, občany, představitele samospráv) prostřednictvím stanovení rámcových hodnot (absolutně ve 100, v % ku dnešnímu stavu, v % ku počtu obyvatel obce, katastru, apod.) doporučených nárůstů kapacit rekreačních zařízení (hotely, kempy, penzióny, restaurace, koupaliště, pláže, apod.), vytipovat preferenční rozvojové lokality oblasti s možným rozvojem průmyslu a pracovních příležitostí, zejména s důrazem na stanovení rámcových regulativů budoucího zatížení. Uchovat pro budoucnost specifické rysy oblasti Třeboňska a Novohradska - zajistit komplexní a předvídatelný přístup orgánů státní správy a samosprávy postihující nejen přírodní, ale i kulturně historický fenomén území; a to především uchování charakteristického obrazu sídel v kulturní krajině.

Zpracovaná studie byla a bude i nadále využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané Zásady územního rozvoje kraje, respektive jejich aktualizaci. Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která má sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

Územní studie Třeboňsko - Novohradsko byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

 

Územní studie Třeboňsko - Novohradsko (Územní studie)