4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

4. aktualizace ZÚR JČK je zpracována na základě zprávy o uplatňování, která byla projednána a schválena dne 22. září 2016 usnesení č. 404/2016/ZK-25.

Společné jednání o návrhu 4. aktualizace a projednání hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s dotčenými orgány a sousedními obcemi proběhlo dne 15. října 2019. O výběru variant rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. února 2020 pod usnesením č. 15/2020/ZK-26.

Veřejné projednání návrhu 4. aktualizace se uskutečnilo dne 10. května 2022. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2023 usnesením č. 435/2023/ZK-31 rozhodlo s ohledem na veřejné zájmy o rozdělení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na 4a. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která byla následně zastupitelstvem kraje usnesením č. 436/2023/ZK-31 vydána, a dále na 4b. a 4c. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které řeší záměry vyžadující další projednání.

Aktualizace č. 4a ZÚR nabyla účinnosti dne 19. 1. 2024.

V tištěné podobě je dokumentace k nahlédnutí na oddělení územního plánování odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Doklady o pořízení aktualizace č. 4a Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (kompletní spisový materiál) jsou uloženy u pořizovatele – tedy u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, kde je možné do nich nahlížet.

Aktualizace č. 4a Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně úplného znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci, byla přidána též Ministerstvu pro místní rozvoj, krajským úřadům sousedních krajů, dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování.

V souvislosti s nabytím účinnosti Aktualizace č. 4a Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje upozorňujeme na ustanovení § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (ve vazbě na § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon), z něhož vyplývá, že podle těch části územně plánovací dokumentace obcí, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem, nelze dále rozhodovat.

 

4a. aktualizace Zásad územního rozvoje (Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje)