Územní studie severní silniční tangenty města České Budějovice a dopravního napojení veřejného logistického centra České Budějovice - Nemanice

 

Povinnost pořídit tyto studie vyplývá z vydaných zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“). Cílem územní studie „Severní silniční tangenty města České Budějovice“ je nalézt takovou variantu trasy, která umožní propojení silnici I/20 a budoucí dálnici D3, s řešením průchodu této komunikace velmi obtížným územím (křížení s navrhovaným IV. tranzitním železničním koridorem, křížení s regionálním a nadregionálním biokoridorem a regionálním biocentrem, souběh se železniční tratí na Plzeň, zastavěné území sídel), anebo prokázání, že situování jakékoliv varianty severní silniční tangenty do zájmového území není reálné.

Účelem územní studie „Severní silniční tangenty města České Budějovice“ je návrhem různých variant zdokumentovat možnosti průchodu této komunikace zájmovým územím a porovnat jednotlivé varianty s ohledem na jejich směrové a výškové řešení, náročnost jejich výstavby, ekonomické náklady, ochranu životního prostředí, apod., a na základě tohoto porovnání vybrat nejvhodnější variantu. Severní silniční tangenta je také součástí variantního řešení trasy budoucího silničního propojení západ – východ jižně od D3 dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (záměr S13), podporované Jihočeským krajem.

Povinnost vymezit logistické centrum vyplývá z Politiky územního rozvoje České republiky 2008. ZÚR v současné době pro umístění takovéhoto logistického centra vymezují v území návrhovou plochu v lokalitě České Budějovice – Nemanice. Předmětem územní studie „Veřejného logistického centra České Budějovice Nemanice“ je prověřit vhodné dopravní napojení tohoto centra na nadřazený dopravní systém, tj. na připravovanou severní silniční tangentu tak, aby nebyl zatěžován dopravní skelet v centru Českých Budějovic a okolních obcí. Účelem územní studie „Veřejné logistické centrum České Budějovice – Nemanice“ je výběrem vhodné varianty zdokumentovat možnosti napojení tohoto logistického centra na připravovanou severní silniční tangentu a stávající dopravní síť, porovnat jednotlivé možné varianty s ohledem na jejich směrové a výškové řešení, náročnost jejich výstavby, ekonomické náklady, ochranu životního prostředí, apod.

Z důvodu provázanosti těchto dvou záměrů, resp. studií, bylo pořizování těchto dvou studií sloučeno do jedné. Zároveň vzhledem ke skutečnosti, že nejsou známi budoucí uživatelé centra, bylo upuštěno od celkového řešení plochy logistického centra a byla zpracována pouze studie dopravního napojení centra. Výsledná územní studie prokázala, že vedení trasy ve vymezeném koridoru územní rezervy je reálné. Vzhledem k poměrně husté zástavbě v prstenci sídel okolo aglomerace Českých Budějovic by hledání vhodné trasy mimo stávající koridor územní rezervy vedlo k poměrně většímu odklonu od Českých Budějovic, což by vedlo k zpochybnění samotné podstaty obchvatu města. Dále severně od Českých Budějovic je poměrně složitá morfologie terénu, což ve výsledku může vést k poměrně náročnějším, a tudíž dražším řešením. Dále z výsledné studie vyplývá, že Veřejné logistické centrum České Budějovice – Nemanice by mělo být přímo navázané na vybudování severní silniční tangenty. Napojení tohoto centra na provizorní silniční síť a možnou nově připravovanou severní spojku města České Budějovice je v rozporu s budoucím rozvojem dopravy, která má být primárně odkláněná od komunikací vztahujících se k městu. Územní studie v zásadě nedoporučuje napojovat Veřejné logistické centrum České Budějovice – Nemanice jinak než pomocí severní silniční tangenty, neboť napojení jiným způsobem neumožňují kapacitní možnosti stávajících komunikací.

 

Územní studie severní silniční tangenty města České Budějovice a dopravního napojení veřejného logistického centra České Budějovice - Nemanice (Územní studie)