Územní studie přeložky silnice II/141 Číčenice

 

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Důvodem pořízení bylo prověření možných variant řešení přeložky silnice II/141 v obci Číčenice z důvodu nesouhlasu občanů obce s řešením navrženým v konceptu ÚPVÚC. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

 

Územní studie přeložky silnice II/141 Číčenice (Územní studie)