Územní studie Vltava

 

ÚS Třeboňsko - Novohradsko

Studie slouží jako nástroj pro zjištění stavu území a určení podmínek a hlavních směrů jeho budoucího rozvoje. Studie obsahově i tématicky navazuje na Územní studii Orlicko, řešené území zahrnuje oblast od Týna nad Vltavou po spodní hranici Českých Budějovic. Po zpracování této studie je tedy zmapován celý tok řeky Vltavy v úseku České Budějovice – hranice se Středočeským krajem. Studie je součástí mezinárodního projektu LABEL, který je zaměřen na realizaci protipovodňových opatření a dalších opatření k podpoře využití řeky Labe a jejích přítoků. Studie především stanoví limity využití území, zejména s důrazem na stanovení rámcových regulativů turistického zatížení (orientační počet lůžek, kapacity kempů, kapacity chat, vymezení lokalit, návrh přístavišť, maríny, apod.).

Zpracovaná studie bude využita jako územně plánovací podklad pro zpracovávané Zásady územního rozvoje kraje, respektive jejich aktualizaci. Součástí zpracované dokumentace je i „architektonická rukověť" a „urbanistická rukověť", která mají sloužit jako podklad pro rozhodování správních orgánů a obcí. Územní studie je zapsána v centrální evidenci územně plánovací činnosti krajů vedené Ústavem územního rozvoje (www.uur.cz).

Územní studie Vltava byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

 

Územní studie Vltava (Územní studie)