Územní studie krajiny Jihočeského kraje

Cílem územní studie krajiny Jihočeského kraje je zajištění územně plánovacího podkladu, který bude konkrétněji a adresněji hodnotit stávající uspořádání krajiny, vymezí jedinečné (vlastní) krajinné jednotky a stanoví základní zásady pro využívání krajiny v měřítku nadmístního významu tak, aby odpovídal současným požadavkům kladeným na její obsah Evropskou úmluvou o krajině. Územní studie, resp. její následné využívání, bude mít výrazný dopad do dalšího vývoje celého území Jihočeského kraje. Její dílčí části (zejména územní podmínky pro zachování či dosažení cílových charakteristik krajin) budou využity při aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, tím se tyto části stanou závaznými pro rozhodování v daném území. Územní studie se svým obsahem dotýká celého správního území Jihočeského kraje, správního území každé obce. Zapsáním této územní studie do systému centrální evidence územně plánovací činnosti se studie stane neopominutelným podkladem, s nímž se každá obec i každý pořizovatel či zpracovatel bude muset vypořádat při zpracování územně plánovací dokumentace. Je proto nezbytné této studii nyní věnovat zvýšenou pozornost, neboť se nachází ve fázi, kdy ještě není zcela ukončen proces jejího pořízení a lze v ní stále provádět případné úpravy.

Zveme Vás na veřejné projednání této studie, které proběhne online formou.

 

Územní studie krajiny Jihočeského kraje