Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v jižních Čechách

 

Cílem studie „Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v jižních Čechách“ bylo zmapování vhodných lokalit přistávacích míst pro rekreační plavbu na řece Vltavě, Otavě a Lužnici. Studie bude sloužit jako jeden z územně plánovacích podkladů při pořizování územně plánovacích dokumentací.

Rozsah předmětného území byl vymezen studiemi „Územní studie Vltava v úseku Týn nad Vltavou – České Budějovice“ a „Územní studie Orlicko“. V případě řeky Vltavy se jedná o úsek od rekreačního střediska Radava u obce Chrást až po České Budějovice. Řeka Otava je vymezena od ústí do Vltavy po město Písek a Lužnice od ústí do Vltavy přibližně po obec Vesce u Kolodějí nad Lužnicí.

Hlavním výstupem studie jsou katalogové a mapové listy, které jsou zpracovány pro každé přistávací místo. Katalogové listy jsou zpracovány na formátu A4 se základními charakteristikami přistávacího místa. Listy obsahují popis lokalit, výřezy z mapových listů se znázorněním umístění přistávacího místa a SWOT analýzu daného záměru. Mapové listy tvoří přílohu ke katalogovým listům (číslu katalogového listu odpovídá stejné číslo mapového listu). Jsou zde vyznačena navrhovaná přistávací místa včetně navazující infrastruktury.

Celkem bylo navrženo 82 lokalit pro realizaci přistávacích míst. V těchto lokalitách je navrženo 16 kotvišť, 21 vývazišť, 6 přístavišť, 11 sportovních přístavů, 2 nákladní přístavy a 29 přístavišť pro osobní lodě (zastávka). 70 Lokalit je navrženo na řece Vltavě, 9 na Otavě a 3 na Lužnici. Součástí návrhu bylo i zmapování vhodných lokalit pro zřízení přívozů. Celkem bylo navrženo 15 lokalit. Z toho 12 na řece Vltavě, 2 na Otavě a 1 na Lužnici.

Studie Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v jižních Čechách byla pořízena za finanční podpory projektu LABEL.

 

Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v jižních Čechách (Ostatní podklady)